VRH E

Datum narození: 12. 12. 2017

Otec: C. I. B. MCh. U R My Victory Wedding Day

Matka: Beatris Madry Maltese

2 kluci a 2 holky

Eddie Madry Maltese

Eliot Madry Maltese

Emily Madry Maltese

Ennie Madry Maltese

 

Litter E koláž

 

 

DSC 0044a DSC 0061a

26 12 2017 14days 45a 26 12 2017 14days 48a 26 12 2017 14days 52a

 

 


 Eddie Madry Maltese 


 

 • Eddie_18_02_2018_9weeks_11a
 • Eddie_18_02_2018_9weeks_15a
 • Eddie_18_02_2018_9weeks_16a
 • Eddie_18_02_2018_9weeks_18a
 • Eddie_18_02_2018_9weeks_1a
 • Eddie_18_02_2018_9weeks_20a
 • Eddie_18_02_2018_9weeks_26a
 • Eddie_18_02_2018_9weeks_28a
 • Eddie_18_02_2018_9weeks_31a
 • Eddie_18_02_2018_9weeks_32a
 • Eddie_18_02_2018_9weeks_34a
 • Eddie_18_02_2018_9weeks_5a
 • Eddie_18_02_2018_9weeks_8a
 • Eddie_19_12_2017_7days_12a
 • Eddie_19_12_2017_7days_13a
 • Eddie_19_12_2017_7days_6a
 • Eddie_26_12_2017_14days_13a
 • Eddie_26_12_2017_14days_1a
 • Eddie_26_12_2017_14days_27a
 • Eddie_26_12_2017_14days_35a
 • Eddie_28_01-2018_6weeks_12a
 • Eddie_28_01-2018_6weeks_17a
 • Eddie_28_01-2018_6weeks_28a
 • Eddie_28_01-2018_6weeks_2a
 • Eddie_28_01-2018_6weeks_31a
 • Eddie_28_01-2018_6weeks_34a
 • Eddie_28_01-2018_6weeks_3a
 • Eddie_28_01-2018_6weeks_40a
 • Eddie_28_01-2018_6weeks_5a
 • Eddie_28_01-2018_6weeks_6a
 • Eddie_28_01-2018_6weeks_9a
 • Eddie_8weeks_10a
 • Eddie_8weeks_11a
 • Eddie_8weeks_14a
 • Eddie_8weeks_1a
 • Eddie_8weeks_23a
 • Eddie_8weeks_29a
 • Eddie_8weeks_2a
 • Eddie_8weeks_42a
 • Eddie_8weeks_51a
 • Eddie_8weeks_52a
 • Eddie_8weeks_53a
 • Eddie_8weeks_54a
 • Eddie_8weeks_55a
 • Eddie_8weeks_57a
 • Eddie_8weeks_6a

 


Eliot Madry Maltese 


 

 • Eliot_18_02_2018_9weeks_11a
 • Eliot_18_02_2018_9weeks_17a
 • Eliot_18_02_2018_9weeks_18a
 • Eliot_18_02_2018_9weeks_19a
 • Eliot_18_02_2018_9weeks_25a
 • Eliot_18_02_2018_9weeks_32a
 • Eliot_18_02_2018_9weeks_44a
 • Eliot_18_02_2018_9weeks_51a
 • Eliot_18_02_2018_9weeks_55a
 • Eliot_18_02_2018_9weeks_56a
 • Eliot_18_02_2018_9weeks_5a
 • Eliot_18_02_2018_9weeks_6a
 • Eliot_18_02_2018_9weeks_8a
 • Eliot_18_02_2018_9weeks_9a
 • Eliot_19_12_2017_7days_13_a
 • Eliot_19_12_2017_7days_14_a
 • Eliot_19_12_2017_7days_20_a
 • Eliot_19_12_2017_7days_4_a
 • Eliot_26_12_2017_14days_1a
 • Eliot_26_12_2017_14days_24a
 • Eliot_26_12_2017_14days_42a
 • Eliot_26_12_2017_14days_4a
 • Eliot_28_01_2018_6weeks_10a
 • Eliot_28_01_2018_6weeks_17a
 • Eliot_28_01_2018_6weeks_18a
 • Eliot_28_01_2018_6weeks_19a
 • Eliot_28_01_2018_6weeks_31a
 • Eliot_28_01_2018_6weeks_33a
 • Eliot_28_01_2018_6weeks_39a
 • Eliot_28_01_2018_6weeks_50a
 • Eliot_28_01_2018_6weeks_6a
 • Eliot_28_01_2018_6weeks_9a
 • Eliot_8weeks_10a
 • Eliot_8weeks_11a
 • Eliot_8weeks_15a
 • Eliot_8weeks_16a
 • Eliot_8weeks_18a
 • Eliot_8weeks_1a
 • Eliot_8weeks_20a
 • Eliot_8weeks_2a
 • Eliot_8weeks_31a
 • Eliot_8weeks_38a
 • Eliot_8weeks_41a
 • Eliot_8weeks_43a
 • Eliot_8weeks_45a
 • Eliot_8weeks_9a

  


  Emily Madry Maltese


  

 • Emily_18_02_2018_9weeks_14a
 • Emily_18_02_2018_9weeks_17a
 • Emily_18_02_2018_9weeks_20a
 • Emily_18_02_2018_9weeks_26a
 • Emily_18_02_2018_9weeks_27a
 • Emily_18_02_2018_9weeks_29a
 • Emily_18_02_2018_9weeks_31a
 • Emily_18_02_2018_9weeks_33a
 • Emily_18_02_2018_9weeks_35a
 • Emily_18_02_2018_9weeks_39a
 • Emily_18_02_2018_9weeks_40a
 • Emily_18_02_2018_9weeks_44a
 • Emily_18_02_2018_9weeks_47a
 • Emily_18_02_2018_9weeks_48a
 • Emily_18_02_2018_9weeks_4a
 • Emily_18_02_2018_9weeks_9a
 • Emily_19_12_2017_7days_12_a
 • Emily_19_12_2017_7days_5_a
 • Emily_19_12_2017_7days_9_a
 • Emily_26_12_2017_14days_16a
 • Emily_26_12_2017_14days_30a
 • Emily_26_12_2017_14days_33a
 • Emily_26_12_2017_14days_8a
 • Emily_28_01_2018_6weeks_22a
 • Emily_28_01_2018_6weeks_24a
 • Emily_28_01_2018_6weeks_29a
 • Emily_28_01_2018_6weeks_2a
 • Emily_28_01_2018_6weeks_30a
 • Emily_28_01_2018_6weeks_32a
 • Emily_28_01_2018_6weeks_3a
 • Emily_28_01_2018_6weeks_4a
 • Emily_28_01_2018_6weeks_9a
 • Emily_8_weeks_14a
 • Emily_8_weeks_15a
 • Emily_8_weeks_17a
 • Emily_8_weeks_27a
 • Emily_8_weeks_38a
 • Emily_8_weeks_48a
 • Emily_8_weeks_51a
 • Emily_8_weeks_55a
 • Emily_8_weeks_6a

  


 Ennie Madry Maltese


  

 • Ennie_18_02_2018_9weeks_15a
 • Ennie_18_02_2018_9weeks_17a
 • Ennie_18_02_2018_9weeks_18a
 • Ennie_18_02_2018_9weeks_21a
 • Ennie_18_02_2018_9weeks_22a
 • Ennie_18_02_2018_9weeks_24a
 • Ennie_18_02_2018_9weeks_25a
 • Ennie_18_02_2018_9weeks_27a
 • Ennie_18_02_2018_9weeks_31a
 • Ennie_18_02_2018_9weeks_32a
 • Ennie_18_02_2018_9weeks_33a
 • Ennie_18_02_2018_9weeks_36a
 • Ennie_18_02_2018_9weeks_38a
 • Ennie_18_02_2018_9weeks_39a
 • Ennie_18_02_2018_9weeks_3a
 • Ennie_18_02_2018_9weeks_42a
 • Ennie_18_02_2018_9weeks_4a
 • Ennie_18_02_2018_9weeks_5a
 • Ennie_18_02_2018_9weeks_7a
 • Ennie_18_02_2018_9weeks_8a
 • Ennie_18_02_2018_9weeks_9a
 • Ennie_19_12_2017_7days_34_a
 • Ennie_19_12_2017_7days_3_a
 • Ennie_19_12_2017_7days_5_a
 • Ennie_26_12_2017_14days_25a
 • Ennie_26_12_2017_14days_28a
 • Ennie_26_12_2017_14days_34a
 • Ennie_26_12_2017_14days_7a
 • Ennie_28_01_2018_6weeks_10a
 • Ennie_28_01_2018_6weeks_1a
 • Ennie_28_01_2018_6weeks_20a
 • Ennie_28_01_2018_6weeks_21a
 • Ennie_28_01_2018_6weeks_23a
 • Ennie_28_01_2018_6weeks_25a
 • Ennie_28_01_2018_6weeks_2a
 • Ennie_28_01_2018_6weeks_42a
 • Ennie_28_01_2018_6weeks_44a
 • Ennie_28_01_2018_6weeks_45a
 • Ennie_28_01_2018_6weeks_46a
 • Ennie_28_01_2018_6weeks_47a
 • Ennie_28_01_2018_6weeks_51a
 • Ennie_28_01_2018_6weeks_5a
 • Ennie_8weeks_11a
 • Ennie_8weeks_13a
 • Ennie_8weeks_16a
 • Ennie_8weeks_1a
 • Ennie_8weeks_24a
 • Ennie_8weeks_28a

 

 

 

 Webdesign pre chovatelov